جلسه برون سازمانی، طرح مدیریت مشارکتی یکپارچه منابع آب زیرزمینی دشت شیروان - فاروج

جلسه مورخ 98/2/18 در محل جهادکشاورزی استان خراسان شمالی با حضور نماینده جهاد کشاورزی استان ، مدیریت آب و خاک و امور فنی و سایر کارشناسان جهادکشاورزی با کارشناسان شرکت مشاور

ادامه مطلب ...

جلسه هماهنگی برون سازمانی ،طرح مدیریت مشارکتی یکپارچه منابع آب زیرزمینی دشت شیروان - فاروج

جلسه مورخ 98/2/25 در محل فرمانداری شیروان: با حضور فرماندار، بخشدار بخش مرکزی ، رئیس جهاد کشاورزی شیروان و رئیس اداره تعاون روستایی شیروان کارشناسان مشاور

ادامه مطلب ...

جلسه هماهنگی درون سازمانی ،طرح مدیریت مشارکتی یکپارچه منابع آب زیرزمینی دشت شیروان - فاروج

مورخ 97/9/22 جلسه هم اندیشی و برنامه ریزی جهت پیشبرد طرح مدیریت یکپارچه منابع آب زیرزمینی دشت شیروان - فاروج با حضور کارشناسان ستادی و میدانی طرح برگزار شد .در این جلسه  لیست برخی اقدامات کوتاه مدت مشخص شد.

ادامه مطلب ...

خبر ویژه جلسه هم اندیشی طرح مشارکت یکپارچه منابع آب دشت شیروان -فاروج

با حضور شرکت مشاور (آمایش و توسعه شرق)و کارفرما(شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی) ارائه گزارش عملکرد و پیشرفت پروژه مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی دشت شیروان و فاروج در خراسان شمالی

ادامه مطلب ...

برگزاری سلسله جلسات درون سازمانی در خصوص طرح مدیریت مشارکتی منابع آب دشت شیروان فاروج

جلسه مورخ 97/6/15 به منظور هم اندیشی در خصوص پیشبرد طرح مدیریت مشارکتی منابع آب با حضور مشاورین شرکت آمایش و توسعه شرق و همکاران شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی در محل شرکت برگزار گردید

ادامه مطلب ...

جلسه توجیهی طرح مشارکت استقرار الگوي مديريت مشارکتي و يکپارچه منابع و مصارف آب دشت شیروان در محل فرمانداری شیروان

جلسه با حضور فرماندار محترم شیروان جناب آقای امین رضا مرآتی و نمایندگان شرکت آمایش و توسعه شرق پیرامون طرح مدیریت مشارکتی منابع و مصارف آب در دشت شیروان برگزار گردید

ادامه مطلب ...

خبر ویژه جلسه تبیین روند انجام کار در مدیریت مشارکتی آب زیرزمینی در دشت شیروان -فاروج

جلسه مورخ 97/5/1 در محل شرکت آب خراسان شمالی با حضور نمایندگان شرکت آب و نمایندگان شرکت مشاور در خصوص تبیین روند انجام کار در پروژه مذکور برگزار شد .

ادامه مطلب ...