جلسه مورخ 97/6/15 به منظور هم اندیشی در خصوص پیشبرد طرح مدیریت مشارکتی منابع آب با حضور مشاورین شرکت آمایش و توسعه شرق و همکاران شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی در محل شرکت برگزار گردید