.جلسه مورخ 97/5/16 با حضور نمایندگان شرکت مشاور ،مدیران عامل تشکل ها و نمایندگان چاه داران در شیروان تشکیل شد