. درتاریخ 97/9/7جلسه ای با حضور شرکت مشاور(آمایش و توسعه شرق ) و کارفرما (شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی) برگزار شد 

.در این جلسه گزارشی از عملکرد و پیشرفت پروژه مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی دشت شیروان و فاروج توسط مشاور ارائه شد