مورخ 97/9/22 جلسه هم اندیشی و برنامه ریزی جهت پیشبرد طرح مدیریت یکپارچه منابع آب زیرزمینی دشت شیروان - فاروج با حضور کارشناسان ستادی و میدانی طرح برگزار شد .در این جلسه  لیست برخی اقدامات کوتاه مدت مشخص شد.