جلسه مورخ 98/2/25 در محل فرمانداری شیروان:  با حضور فرماندار، بخشدار بخش مرکزی ، رئیس جهاد کشاورزی شیروان و رئیس اداره تعاون روستایی شیروان کارشناسان مشاور با محوریت موضوع "تفاهم نامه وزارت نیرو و جهادکشاورزی" جهت هم افزایی دو سازمان در راستای پیشبرد اهداف طرح مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی