جلسه مورخ 98/2/18 در محل جهادکشاورزی استان خراسان شمالی با حضور نماینده جهاد کشاورزی استان، مدیریت آب و خاک و امور فنی و سایر کارشناسان جهادکشاورزی با کارشناسان شرکت مشاور. در این جلسه بر همکاری بیشتر جهادکشاورزی با طرح مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی تاکید شد.