جلسه مورخ  98/3/1 در فرمانداری شهرستان شیروان با حضور مشاور اجتماعی طرح، شرکت آمایش و توسعه شرق و نماینده شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی برگزار گردید.در این جلسه پهنه های پیشنهادی الگو برای استقرار مدیریت مشارکتی منابع آب در شیروان در دو سطح: مالکیت چاه های بهره برداری و شبکه تیسن به اعضای شورای حفاظت معرفی و مورد تائید حاضرین قرار گرفت.هم چنین دشت شیروان – فاروج به عنوان پایلوت گیاهان کم آب بر و دارویی مصوب شد .