جلسه ای مورخ  98/2/31 جهت معرفی طرح مدیریت مشارکتی به اعضا شورای حفاظت در فرمانداری این شهرستان با حضور مشاور اجتماعی طرح، شرکت آمایش و توسعه شرق و نماینده شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی  برگزار گردید.