انجام عملیات پشتیبانی تعاونی های آب بران سرخس

تاریخ: 1387

کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

محدوده طرح: شهرستان سرخس، منطقه پایاب سد دوستی

هدف:

نهادینه کردن تشکل های آب بران و پایه گذاری سیستم توسعه مشارکتی با اتکا بر مشارکت علمی

دستاوردها:

ارائه راهکارهای مناسب انتقال مدیریت به تشکل های آب بران

تعیین نقش تعاونیهای آب بران در انتقال آب به مشهد

ساماندهی امور مالی تشکلهای آب بران

برگزاری جلسات آموزشی کارآمدسازی تشکلهای آب بران سد دوستی

برقراری ارتباط قانونی و اداری تشکل ها با ادارات ذیربط