مطالعات خدمات مهندسی ایجاد تشکل بهره برداری بهینه آب های زیرزمینی (چاه ها)در استان خراسان شمالی فاز یک - دشت فاروج - شیروان

تاریخ: سال 1385

کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

محدوده طرح: خراسان شمالی، شهرستان شیروان و فاروج، دشت شیروان – فاروج

اهداف طرح:

 ایجاد تشکل های بهره برداری بهینه آب های زیرزمینی به منظور تعادل بخشی و مصرف بهینه آب های زیرزمینی

دستاوردها:

ایجاد  5 شرکت تعاونی آب های زیر زمینی برای خرده مالکان چاه ها

ایجاد یک انجمن صنفی برای بزرگ مالکان جاه ها

مشخصات تشکل‌های چاه داران و انجمن صنفی چاه داران در محدوده دشت شیروان- فاروج – سال 1386


رديف

نام تشکل آبهای زیرزمینی

تعداد روستای تحت پوشش

تعداد اعضاء

1

‌چاه‌داران حسین آباد

9

143

2

‌چاه‌داران دهستان گلیان

7

-

3

‌ طاهری مفرنقاه

8

60

4

‌چاه‌داران یام تپه فاروج

21

-

5

دشت سه گنبد فاروج

5

60

6

انجمن صنفی بزرگ مالکان

27

45

جمع

77

-

soap2day