ایجاد تشکل های آب بران در حوزه آبریز سد دوستی سرخس

تاریخ انجام طرح : 1384

کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

محدوده مورد مطالعه: شمال شرق کشور، شهرستان سرخس، منطقه پایاب سد دوستیهدف طرح: 

تشکیل تشکل های آب بران در حوزه ی آبریز سد دوستی

دستاوردها:

منطقه سرخس به دلیل ویژگی های خاص خود که عبارتند از:

مرزی بودن

وجود قومیت های مختلف نژادی

زندگی اهل تسنن و تشیع در کنار هم در روستاها

اختلاف و تبعیض مالی بین اغنیا و فقرا در یک روستا

وابستگی اکثر خانوارها بطور 100% به زراعت و در نتیجه به آب

مشترک بودن  آب رودخانه با کشور همسایه و سایر عوامل مشترک که هرکدام می توانست عاملی موجه برای عدم موفقیت این طرح و ایجاد درگیری های قومی، قبیله ای، مذهبی و حتی ملی باشد نیازمند درایت و تلاش مضاعف بود که این مهم با حسن نظر مسئولین محترم استان و شهرستان و تلاش همه جانبه مدیران تعاونی ها و مردم و تدبیر این مشاور در جهت رفع معضلات و احقاق حق حقابه داران با موفقیت به انجام رسید.

از دستاوردهای مهم این طرح می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ارائه بهترین الگوی تشکل حقابه بران

تعیین تعداد تشکل مورد نیاز منطقه

ثبت تشکل حقابه داران

تشکیل مجمع عمومی برای هر تعاونی

انتخاب هیئت مدیره برای هر تعاونی

 

soap2day