تطبیق مهندسی اجتماعی و مهندسی فنی در طراحی شبکه های پایاب سد بیدواز اسفراین ساحل راست

تاریخ: 1388

کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

محدوده طرح: خراسان شمالی، شهرستان اسفراین، روستاهای واقع در ساحل راست رودخانه بیدواز

اهداف طرح:

تطبیق طراحی فنی شبکه پایاب سد بیدواز اسفراین با وضعیت اجتماعی و واحدهای بهره برداری سنتی به منظور:

1- کاهش هزینه های شبکه پایاب سد

2- انتقال مدیریت بهره برداری از شبکه به بهره برداران

3- جلب مشارکت مردم

4- انتقال مالکیت شبکه های آب به بخش خصوصی و بهره برداران

5- ارائه راهکارهای مناسب به منظور نهادینه کردن فرهنگ مشارکت در بین دست اندرکاران و بهره برداران از منابع آب

6- مدیریت ریسک برای جلوگیری از تنش و بحران اجتماعی در منطقه

دستاوردهای طرح:

- تعیین وضعیت سنتی آبیاری و تعیین وضعیت جویها در هریک از روستاهای پایاب سد بیدواز اسفراین

- چگونگی تطبیق مهندسی اجتماعی و مهندسی فنی در طراحی های شبکه

- انتخاب نمایندگان جوی های سنتی به منظور تعیین وضعیت مزارع

- تعیین حداقل و حداکثر قطعات داخل یک مزرعه با هماهنگی مشاور فنی و تعاونی های آب بران

- جلب رضایت کشاورزان مبنی بر برداشت آب در واحدهای آبیاری مربوط به خودشان

- ایجاد ساختار اجتماعی مزرعه

- انتخاب نماینده هر مزرعه

- فرهنگ سازی برای تداوم و همکاری در مزرعه

- معرفی تعاونی و زیرمجموعه های تشکل به مشاور فنی و توجیه آن ها

- همکاری و هم فکری با مشاور فنی در تنظیم و طراحی اولیه شبکه توسط تشکل ها


مشخصات تعاونی آب بران ایجاد شده در ساحل راست سد بیدواز - 1383

 

 نام تعاونی

تعداد روستای تحت پوشش

تعداد اعضاء

آب‌بران سد بیدواز

8

186

 

 

soap2day