تطبیق مهندسی اجتماعی و مهندسی فنی در طراحی شبکه های پایاب سد شیرین دره بجنورد

تاریخ: سال 1386

کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

محدوده مورد مطالعه: استان خراسان شمالی- شهرستان مانه و سملقان - ۱۲ روستای پایاب سد شیرین دره 

اهداف طرح: 

- انتقال مدیریت و مالکیت شبکه ها

- طراحی الگوی بهینه باتوجه به شرایط جغرافیایی متناسب با ویژگیهای فنی شبکه پایاب سد شیرین دره با مشارکت مردم به منظور کاهش تنش های اجتماعی و کاهش هزینه ها

- تطابق مهندسی اجتماعی و مهندسی فنی برای سهولت در انتقال مدیریت بهره برداری

دستاوردهای طرح:

مشاور اجتماعی خواهان آن شد که به جای در نظر گرفتن یک شیر برداشت برای هر قطعه زمین کشاورزی، طراحی را براساس کومزهای سنتی که متشکل از زمین های زراعی افراد در آبخور جویهای مختلف روستاهای پایاب سد می باشند، انجام دهد. یعنی برای مزارعی حدود ۵ تا ۱۰ هکتار در چهارچوب کمزهای سنتی شیر برداشت در نظر گرفته شود.

در انتهای طرح ، طبق اظهارات مشاور فنی در شبکه پایاب سد حدود ۸۰۰۰ شیر برداشت در نظر گرفته شده بود که با این روش جدید تعداد شیرهای برداشت در پایاب سد شیرین دره به تعداد ۵۴۸ شیرفلکه رسید، با این روش حدود ۹۳.۴ درصد در تعداد شیر فلکه های مورد نیاز صرفه جویی شد.

 

soap2day