تعیین حقابه داران و میزان حقابه آن ها در حوزه آبریز سد دوستی

تاریخ: 1384

کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

محدوده طرح: شهرستان سرخس، منطقه پایاب سد دوستی

هدف طرح:

تعیین حقابه داران و میزان حقابه آن ها در حوزه آبریز سد دوستی

دستاوردهای طرح:

- تعیین نحوه مالکیت و تصرف زمین و آب افراد حقیقی و حقوقی در محدوده طرح

- تعیین حقابه بران پایاب سد دوستی و سد انحرافی دولت آباد

- ارائه راهکارهای بهره برداری و مصرف بهینه آب در روستاها

همکاری برای صدور سند آب به نام هر حقابه بر حقوقی و حقیقی

- ارائه لیست حقابه بران برای معرفی بانک جهت دریافت وام و تسهیلات

- ارائه لیست حقابه بران برای چگونگی تحویل آب مازاد بر حقابه به حقابه بران


 

 

 مشخصات تعاوني هاي آب بران تشکیل شده توسط مشاور در حوضه آب ریز سد دوستي  -   1385

 

 

نقشه محدوده تقریبی تعاونی هاي حوضه آب ریز سد دوستي  -1385

 

soap2day