وضعیت رتبه بندی

 وضعیت رتبه بندی
 
 تخصص برنامه ریزی فضایی و مطالعات جغرافیایی 
 پایه 1
 تخصص محیط زیست 
 پایه 3
 تخصص کشاورزی و منابع طبیعی
 پایه 3