وضعیت رتبه بندی شرکت آمایش و توسعه شرق در سازمان برنامه و بودجه


 پایه 1: تخصص برنامه ریزی فضایی و مطالعات جغرافیایی   

 پایه 3: تخصص محیط زیست   

 پایه 3 : تخصص کشاورزی و منابع طبیعی    soap2day