زمینه های فعالیت بر مبنای ایین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران :

انجام مطالعات :1- برنامه ریزی منطقه ای ( شهری و روستایی ) 

2- برنامه ریزی توسعه کالبدی

3- مطالعات آمایشی

4- توریسم و گردشگری

5- تهیه طرح های هادی روستا

6- ساماندهی عشایری

7- مکان یابی توسعه سکونتگاه ها و کاربری زمین

8- ساماندهی صنایع دستی

9- به کارگیری سیستمهای اطلاعات جغرافیایی و پایگاه اطلاعات رقومی جغرافیایی و تصاویر ماهواره ای (سنحش از دور) در مطالعات اقتصادی ، اجتماعی ،فرهنگی و مردم شناسی در زمینه های مختلف

10- طرح جامع سرزمین

11- طرح کالبدی ملی - منطقه ای 

12- طرح های جامع منطقه ای ، ناحیه ای ،شهرستان 

13- طرح مجموعه های شهری 

14- طرح های گردشگری منطقه ای 


 

soap2day