1-برنامه ریزی منطقه ای، آمایش سرزمین


2-برنامه ریزی شهری


3-برنامه ریزی روستایی


4-مطالعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مردم شناسی


5-مطالعات توریسم و گردشگری


6-مكان یابی توسعه سكونتگاهها و كاربری زمین


7-ساماندهی صنایع دستی


8-سیستمهای اطلاعات جغرافیایی و پایگاه اطلاعات رقومی جغرافیایی و تصاویر ماهواره‌ای


9-مطالعات اجتماعی آب


10-ایجاد تشکل های مردمی در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی


11-تعیین حریم و بستر رودخانه ها و رفع تصرف از حریم رودخانه ها و ثبت اراضی کالها