1-انجام مطالعات و برنامه ریزی و تهیه طرحهای توسعه و عمران و حوزه نفوذ و تفضیلی شهرها2-طرحهای هادی شهری3-مطالعه و برنامه ریزی بخشهای تاریخی شهری4-طرح شهرهای جدید5-طرح های موضوعی و موضعی شهری