مطالعات شهرسازی شامل موارد زیر می شود:

1- انجام مطالعات و برنامه ریزی و تهیه طرحهای توسعه و عمران و حوزه نفوذ و تفضیلی شهرها

2- طرحهای هادی شهر

3- مطالعه و برنامه ریزی بخشهای تاریخی شهری ،ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم شهری

4- طرخ های حفاظت شهرها در برابر حوادث (آتش سوزی ،زلزله و سیل)

5- طرح جامع حریم شهرها

6- طرح شهرهای جدید

7- طرح های موضوعی و موضعی شهری 

8- طرح های ویژه مناطق آزاد (تجاری ،صنعتی ،گردشگری)

soap2day