مطالعات کشاورزی ،منابع طبیعی و دامپروری 

زمینه فعالیت بر اساس آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران :

1- مطالعات امکان سنجی

2- مطالعات فنی و اقتصاد کشاورزی

3- بیوتکنولوژی

4- مدیریت تهیه طرح های جامع توسعه کشاورزی

5- منابع‌طبیعی، دامپروری

6- زراعت باغبانی، دامداری، دامپروری، دامپزشکی، جنگل و مرتع

7- حفاظت خاک و آب و آبخیزداری

8- تثبیت شن، مکانیزاسیون

9- تجهیز و نوسازی مزارع، ساماندهی

10- یکپارچه کردن اراضی، تهیه طرح های شبکه آبیاری و زهکشی داخل مزارع و باغات

11- ایجاد مجتمع های زراعی و دامی و گلخانه‌ای و توسعه عمران روستایی و عشایری


123movies