1-مطالعات امکان سنجی


2-مطالعات فنی و اقتصاد کشاورزی


3-بیوتکنولوژی


4-مدیریت تهیه طرح های جامع توسعه کشاورزی


5-منابع‌طبیعی، دامپروری


6-زراعت باغبانی، دامداری، دامپروری، دامپزشکی، جنگل و مرتع


7-حفاظت خاک و آب و آبخیزداری


8-تثبیت شن، مکانیزاسیون


9-تجهیز و نوسازی مزارع، ساماندهی


10-یکپارچه کردن اراضی، تهیه طرح های شبکه آبیاری و زهکشی داخل مزارع و باغات


11-ایجاد مجتمع های زراعی و دامی و گلخانه‌ای و توسعه عمران روستایی و عشایری