1-مطالعات زیست محیطی مربوط به آب، خاك و هوا


2-شناخت و پیشگیری آلایشهای زیست محیطی، بازسازی محیط‌زیست


3-ارزیابی های زیست محیطی(کارخانجات معادن- شهرک های صنعتی-تاسیسات و مجموعه های صنعتی، گردشگری، کشاورزی و ...)


4-بازیافت مواد و انرژی،


5-پایش محیط زیست


6-رفع و كاهش آلودگی ها


7-جمع‌آوری، دفع، امحاء پسماندها، بازیافت مواد زائد جامد


8-تنوع زیستی


9-مدیریت زیست محیطی و توسعه پایدار


10-فاضلاب و پساب