شرکت آمایش و توسعه شرق با شرکتهای مختلف مشاوره ای و مراکز علمی و پژوهشی ملی و بین المللی جهت همکاری در اجرای طرح ها ، تبادل تجارب و امکانات مختلف تفاهم نامه همکاری دارد از جمله :

  مراکز علمی و پژوهشی و شرکت های مطالعاتی ملی :         

• پژوهشکده امیر کبیر

• پژوهشگاه شاخص پژوه

 بنیاد فرهنگ و تمدن کاوشگران میراث شرق 

• فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات جغرافیایی  

• شرکت سازآب

شرکت مهندسین مشاور طوس آب    

• شرکت مهندسین مشاور سروآب

• شرکت مشاور محیط زیستی سامان پژوهان

• شرکت  مهندسین مشاورکیانشهر

 شرکت مهندسین مشاور نقشان

  مراکز علمی و پژوهشی و شرکت های مطالعاتی بین المللی :

 دانشگاه توبینگن

• موسسه BICC

شرکت دیماب