شرکت آمایش و توسعه شرق با مراکز مختلف علمی و پژوهشی ملی و بین المللی و نیز سایر شرکتهای مختلف مشاور جهت همکاری در اجرای طرح ها ، تبادل تجارب و امکانات مختلف تفاهم نامه همکاری دارد . این مراکز به دو گروه ملی و بین المللی تقسیم می شود :

  مراکز علمی و پژوهشی و شرکت های مطالعاتی ملی :         

•  فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات جغرافیایی 

 فصلنامه توانمندسازی زنان وجامعه پایدار

• پژوهشکده امیر کبیر

 بنیاد فرهنگ و تمدن کاوشگران میراث شرق 

• شرکت سازآب شرق

شرکت مهندسین مشاور طوس آب  

• شرکت مهندسین مشاور سرو آب

• شرکت  مهندسین مشاور کیانشهر

شرکت مهندسی مشاور تحقیقات خاک مهارآب 

انتشارات پاپلی

 

  مراکز علمی و پژوهشی و شرکت های مطالعاتی بین المللی :

• مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه ( CNRS )

 دانشگاه توبینگن آلمان

 دانشگاه گوته- فرانکفورت آلمان

• موسسه BICC آلمان

 

123movies