شرکت آمایش و توسعه شرق با شرکتهای مختلف مشاوره ای و مراکز علمی و پژوهشی ملی و بین المللی جهت همکاری در اجرای طرح ها ، تبادل تجارب و امکانات مختلف تفاهم نامه همکاری دارد . این مراکز به دو گروه ملی و بین المللی تقسیم می شود :

  مراکز علمی و پژوهشی و شرکت های مطالعاتی ملی :         

• انجمن ژئوپلیتیک ایران

• فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات جغرافیایی 

• پژوهشکده امیر کبیر

 بنیاد فرهنگ و تمدن کاوشگران میراث شرق 

• شرکت سازآب شرق

شرکت مهندسین مشاور طوس آب  

• شرکت مهندسین مشاور سروآب

• شرکت  مهندسین مشاور کیانشهر

شرکت مهندسی مشاور تحقیقات خاک مهاراب 

انتشارات پاپلی


  مراکز علمی و پژوهشی و شرکت های مطالعاتی بین المللی :

• مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه ( CNRS )

 دانشگاه توبینگن آلمان

• موسسه BICC آلمان