شناسایی حقابه بران و میزان حقابه آنها در حوضه آبریز سد درونگر درگز

تاریخ : 1385

کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان

محدوده طرح : خراسان رضوی ، شهرستان درگز ، روستا های بالا دست و پایین دست سد درونگر

اهداف طرح :

1- ساماندهی و مدیریت آب رودخانه درونگر.

2- تعیین محدوده زمینهایی که باید در بالادست سد زیر کشت برود.

3- تعیین الگو کشت و فصل کشت و دفعات کشت در سال برای زمینهای بالا دست.

4- تعیین سهم حقابه هر روستا در پایین دست از کل آب تنظیم شده سد.

5- تعیین سهم هر حقابه‌بر در هر روستا.

6- ایجاد زمینه لازم ( از نظر قانونی ، عرفی و توافقی با مردم ) برای صدور سند آب هر روستا و هر حقابه‌بر (حقیقی و حقوقی) .

7- تعیین سهم حقابه، حقابه بران حقوقی (هنرستان کشاورزی ، شهرداری نوخندان ،... )

8- تعیین سهم آب مازاد بر حقابه سد درونگر که باید در اختیار شرکت آب منطقه‌ای قرار گیرد با توافقات اجتماعی.

دستاوردهای طرح :

- تعیین نحوه مالکیت و تصرف زمین و آب افراد حقیقی و حقوقی در محدوده طرح

- تعیین حقابه بران پایاب سد درونگر

- ارائه راهکارهای بهره برداری و مصرف بهینه آب در روستاها

- همکاری برای صدور سند آب به نام هر حقابه بر حقوقی و حقیقی

- ارائه لیست حقابه بران برای معرفی بانک جهت دریافت وام و تسهیلات

- ارائه لیست حقابه بران برای چگونگی تحویل آب مازاد بر حقابه به حقابه بران


soap2day