شناسایی حقابه بران و میزان حقابه آن ها در حوزه سد شیرین دره

تاریخ: 1383

کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

محدوده طرح: ۱۶ روستای پایین دست سد شیرین دره، که این سد، بر روی رودخانه شیرین دره در شهرستان مانه و سملقان استان خراسان شمالی احداث شده است.

اهداف طرح:

۱- تعیین سهم حقابه هر روستا در پایین دست از کل آب تنظیم شده سد

۲- تعیین سهم هر حقابه بر در هر روستا

۳- ایجاد زمینه لازم (از نظر قانونی، عرفی و توافقی با مردم) برای صدور سند آب هر روستا و هر حقابه بر (حقیقی و حقوقی)

۴- تعیین سهم حقابه، حقابه بران حقوقی

دستاوردهای طرح:

 • 1- پس از انجام مطالعات میدانی و برقراری ارتباط نزدیک و مستمر با روستائیان، اطلاعات واقعي از مسائل اجتماعي- اقتصادي روستاها، اختلافات محلي در ارتباط با تقسيم آب، فعاليت هاي روزمره، نوع كشت و ميزان بهره برداري هر روستا از آب بدست آمد

  2- با گفتگو هاي سازنده، سخنراني ها و توجيه مزايا و نتايج قابل دسترس اجراي طرح، آمادگي مردم براي اجراي طرح فراهم گرديد.

  3- با توجه به مجموعه نتايج مصاحبه‌ها، ملاقات‌هاي خصوصي و عمومي با افراد، شوراها، مقامات محلي و طرح سوالات، نظرخواهي و نظرسنجي هاي مختلف و تجزيه وتحليل اطلاعات، افدامات لازم جهت ايجاد هشت تشكل براي بهره برداران آب در پاياب سد شيرين دره شروع گرديد.  سرانجام حقابه بران پایین دست سد شیرین دره و میزان حقابه آن ها به تفکیک هر حقابه بر جهت صدور سند آب، تعیین شدند.

 •  

  تعاونی های آب بران تشکیل شده توسط مشاور در پاياب سد شيرين دره بجنورد  - 1385


   

   

   


  نقشه محدوده تعاوني ها ي ايجاد شده توسط مشاور در پاياب سد شيرين دره-1385