پروژه ها و فعالیت های در دست انجام :

1- استقرار الگو مدیریت مشارکتی و یکپارچه منابع و مصارف آب در دشت شیروان-فاروج

2- انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی پروژه مجتمع گردشگری سلامی شرکت پیشگامان صنعت مجد

3-  انجام مطالعات تمدن کاریزی

4- تهيه و تدوين ضوابط كاربري اراضي و مقررات ساخت و ساز در اراضي ساحلي

5- نظارت بر خدمات مشاور انجام مطالعات برنامه آمایش استان اردبيل

6- نظارت بر خدمات مشاور انجام مطالعات برنامه آمایش استان ایلام

7- طرح تعاونی‌های آب‌بران تطبیق مهندسی اجتماعی و فنی در امورآب (مطالعه موردی؛ خراسان رضوی و خراسان شمالی)

 

 
soap2day