شناسایی حقابه بران، ایجاد تشکل آب‌های سطحی تنظیم نشده رودخانه رویین اسفراین

تاریخ: سال 1391

کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

محدوده مورد مطالعه: خراسان شمالی، شهرستان اسفراین، رودخانه روئین ( 3روستای بالادست ،کلات، 8 روستای پایین دست )اهداف:

· شناسایی حقابه بران قانونی رودخانه روئین

· ایجاد تشکل مردمی و ایجاد ساز و کار برای ورود افراد به تشکل

· کارآمد کردن تشکل از طریق  آموزش و پشتیبانی قانونی

· کاهش تصدی گری دولت

· کاهش اختلاف و تنش بر سر آب رودخانه بین مردم منطقه


اقدامات انجام شده :

1- برگزاری 12 جلسه با شرکت آب منطقه ای ، ادارات  و ارگانهای ذیربط

2- بیش از 65 جلسه توجیهی با مردم و کشاورزان روستاهای مورد مطالعه برای حل مشکل آب   


راه کارهای پیشنهادی در روستاهای بالادست رودخانه روئین :

1- ایجاد تعاونی در روستاهای  بالادست با توجه به تعداد زیاد کشاورز (حداقل  2055 نفردر روئین و 420 نفر در محمودی و عراقی ) ، به منظور حل و فصل مشکل آب کار عملی نخواهد بود .

2- صدور سند بهره برداری آب این تعداد کشاورز نه تنها به نفع شرکت آب نخواهد بود بلکه  مشکل سازنیز می شود  . 

3- امکان پیاده سازی سیستم های نوین آبیاری در بالادست در شرایط فعلی غیر عملی به نظر می رسد .


راه کارهای پیشنهادی برای روستاهای پایین دست :

1- تخصیص اعتبار به منظور احداث استخرهای ذخیره سازی مازاد آب سیل بهاره

2- اجرای شبکه های آبیاری مدرن

3- تغییر الگوی کشت از کشت هایی با نیاز آبی زیاد  به کشت هایی با نیاز آبی کم

4- ایجاد کشت های گلخانه ای

5- ایجاد صنایع کم آب کم بر  و اشتغال غیر وابسته به کشاورزی

6- احیای قنوات

7- تشکیل تعاونی چند منظوره و کارآمد نمودن آن برای رسیدن به اهداف فوق

soap2day