طرح مطالعاتی اجرایی تشکل های آب های زیرزمینی دشت نیشابور (مازول فضل)

تاریخ: سال 1385

کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

محدوده طرح استان خراسان رضوی، شهرستان نیشابور، بخش مرکزی، 58 روستای دارای چاه کشاورزی واقع در دو دهستان فضل و مازول


 

هدف اصلی: ایجاد تشکل های بهره برداری بهینه آب های زیرزمینی به منظور تعادل بخشی و مصرف بهینه آب های زیرزمینی

روند  و نتایج اجرای طرح مطالعاتی اجرایی تشکل های آب های زیرزمینی دشت نیشابور:

1- مطالعات اجتماعی و شناخت ساختارهای اجتماعی منطقه

2- اطلاع رسانی، هم اندیشی و آموزش برای ایجاد تشکل های مردمی

3- تشکیل 16 تعاونی برای بهره برداران آب زیر زمینی

4- ایجاد ساختار اداری برای هر تعاونی

5- گرفتن مکانی برای تعاونی ها بعنوان دفتر

6- ابلاغ مسئولیت و شرح وظایف به تعاونی ها

7- انتقال مسئولیت نظارت و  کنترل نحوه برداشت آب چاه ها به تعاونی ها

مشخصات تشکل های آب بران (تشکیل شده توسط مشاور ) در دشت نیشابور (مازول فضل) سال 1387


رديف

نام تعاوني

تعداد روستای تحت پوشش

تعداد اعضاء

1

توسعه روستایی سوقند

2

39

2

حیات اتحاد نیشابور

4

23

3

بشر آباد نیشابور

3

25

4

شهدای فیلخانه نیشابور

4

23

5

فردوس شرق نیشابور

8

25

6

منتظر نیشابور

7

26

7

یاوران شرق نیشابور

3

16

8

پیوند نیشابور

6

12

9

بینالود گستر نیشابور

5

29

10

روستاهای فاروب نیشابور

10

32

11

شهدای سید آباد نیشابور

3

23

12

روستای کابلی نیشابور

1

10

13

شادان نیشابور

3

30

14

دامداران پیشگام نیشابور

کل محدوده طرح

 

15

تولید روستایی سیمرغ نیشابور

2

 

16

تولید روستایی فوشنجان نیشابور

2

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

soap2day