انجام مطالعات اجتماعی و زیست محیطی آبرسانی به شهر شیروان ( ایجاد تشکل های آب بران)

تاریخ طرح : سال 1386

کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

محدوده طرح: استان خراسان شمالی ، روستاهای پایاب سد بارزوی شیروان (۹ روستا)، رودخانه قلجق، 

 

 

اهداف طرح:

ایجاد تشکل ها و بهره برداری بهینه از آب سد بارزو شهرستان شیروان

کاهش تصدی گری دولت و واگذاری برخی از امور مربوط به آب کشاورزان


دستاوردهای طرح:

- بهترین الگوی تشکل برای حقابه بران روستاهای پایاب سد بارزو شیروان شرکت تعاونی آب بران از نوع خدماتی اعلام گردید.

- تعداد تشکل های آب بران مورد نیاز منطقه باتوجه به موارد زیر تعیین شد :

  1. ·گستردگی و وسعت حوزه پایاب سد شیروان
  2. ·شرایط اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی روستاهای پایاب سد
  3. ·نحوه توزیع آب بین حقابه بران با توجه به وضعیت شبکه آبیاری
  4. ·تقسیم اراضی تحت پوشش با توجه به محل گره برداشت آب
  5. ·تعیین اراضی روستاهای حقابه بر از غیرحقابه بر
  6. ·تعیین تعداد حقابه بران هر یک از روستاهای پایاب سد
  7. ·محل استقرار روستاها و اراضی زیرکشت آن ها
  8. ·تعیین تعداد تعاونی های روستایی فعال در سطح منطقه
  9. ·تعیین میزان پوشش تعاونی های روستایی در سطح منطقه
  10. ·تعیین افراد و محل استقرار اعضای تعاونی های روستایی منطقه            

 مشخصات تشکل های آب بران تشکیل شده توسط مشاور در محدوده سد بارزو شیروان - سال 1386 

ردیف

نام تعاونی

سال تاسیس

شماره ثبت

تعداد اعضا

تعداد روستاهای تحت پوشش

1

تعاونی آب بران بهادردشت

1386

762

35

3

 

2

تعاونی آب بران قزل دشت سه یکاب

1386

711

129

1

 

3

تعاونی آب بران گلبهاران سه یکاب

1386

847

57

1

 

4

تعاونی کشاورزی آب بران مدار 208 سهم آب و اراضی

1386

783

30

1

5

تعاونی آب بران سبزدشت زیارت

1384

286

150

1

 

6

تعاونی آب بران منصوران زیارت

1386

764

50

1

 

7

تعاونی آب بران گلدشت خانلق

1383

582

352

1

8

تعاونی آب بران شیخ امیرانلو

1380

340

180

1

 

soap2day