مطالعات طرح جامع جمع آوري ، حمل و نقل و دفع مواد زائد جامد شهري مشهد

كارفرما: شهرداری مشهد  

سال انجام طرح : 1379 

محدوده طرح : مناطق دوازده گانه شهر مشهد

اهداف ودستاوردهاي طرح:

ارائه برنامه جامع مدیریت پسماند شهر مشهد (تولید، جمع آوری، تفکیک،حمل و نقل و دفع)

آنالیز فیزیکی و شیمیایی پسماندهای شهر مشهد طی دو سال

ارائه مدیریت تولید زباله : كاهش زباله و راهكارهاي آن -يافت قبل از بازيافت

ارائه مدیريت جمع آوري زباله و راهكارهاي آن

ارائه مديريت حمل و نقل و ناوگان حمل زباله

ارائه مدیریت تفکیک از مبدا و بازیافت

مکان یابی محل دفن مناسب

ارائه بهترين گزينه جهت دفع مواد زائد جامد در مشهد 

كاهش تصدي گري شهرداري و راهكارهاي آن

ارائه مدیریت زباله های مراکز بهداشتی درمانیsoap2day