مطالعات طرح جامع مدیریت پسماند 44 روستای حاشیه شهر مشهد

سال انجام طرح : 1389

کارفرما :استانداری خراسان رضوی (دفتر امور روستایی)

محدوده طرح : 


اهداف و دستاوردهای طرح :

—مطالعه و ارائه راهکارهای مناسب مدیریت مواد زائد جامد در روستاهای حاشیه شهر مشهد
—ایجاد بستر مناسب در راستای افزایش مشارکت مردمی در خصوص مدیریت پسماند روستایی 
—حل معضلات اقتصادی مدیریت پسماند روستایی در مشهد
—ارتقاء سطح بهداشت و کمک به حفظ محیط زیست
—افزايش سطح ديد و منظر در محل ورودي‌هاي شهر مشهد
—پايه ريزي سيستم جامع مديريت پسماند روستايي

—جلب مشارکت های بین المللی (در زمینه های علمی، آموزشی، ترویجی، فنی، تکنولوژیکی و مالی) در خصوص مدیریت پسماند روستاهای حاشیه شهر مشهد


 

چارت سازمانی و وظایف کمیته اجرایی به پیشنهاد مشاور
soap2day