دکتر فاطمه وثوقی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

دکترای جغرافیا-برنامه ریزی روستایی

سمت:مدیر عامل


 amayeshinfo@yahoo.com

رزومه
   پروفسور محمد حسین پاپلی یزدی ،استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران 

دکترای علوم انسانی

سمت:رئیس هیئت مدیره


 

 papolimh@gmail.com

رزومه
 
  

دکتر حسنعلی غیور ، استاد دانشگاه اصفهان 

دکترای هیدروژئولوژی

سمت:عضو هیئت مدیره


 رزومه 

 

دکتر سیروس شفقی ، استاد دانشگاه اصفهان

دکترای برنامه ریزی شهری

سمت:عضو هیئت مدیره


رزومه
   مهندس حسین شیخعلی بابائی

کارشناس ارشد مدیریت

سمت:عضو هیئت مدیره