دکتر فاطمه وثوقی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

دکترای جغرافیا-برنامه ریزی روستایی

سمت:مدیر عامل

 amayeshinfo@yahoo.com

رزومه
   پروفسور محمد حسین پاپلی یزدی ،استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران 

 

دکترای علوم انسانی

سمت:رئیس هیئت مدیره

 

 papolimh@gmail.com

رزومه

 

دکتر سیروس شفقی ، استاد دانشگاه اصفهان

دکترای برنامه ریزی شهری

سمت:عضو هیئت مدیره

رزومه

 

soap2day