مطالعات زیست محیطی 

زمینه فعالیت بر اساس آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران :

 1- مطالعات زیست محیطی مربوط به آب، خاك و هوا

 2- شناخت و پیشگیری آلایشهای محیط زیست

 3- چاره اندیشی برای رفع آلاینده ها و بازسازی محیط زیست 

 4- ارزیابی های زیست محیطی

 5- بازیافت مواد و انرژی،

 6- پایش محیط زیست (منابع آب ،خاک،هوا)

 7- رفع و كاهش آلودگی ها

 8- تکنولوژی پاک

 9- صرفه جویی در انرژی و مواد

 10- مدیریت پسماندها

 11- تنوع زیستی

 12- مدیریت زیست محیطی

 

شرکت آمایش و توسعه شرق در خصوص مطالعات زیست محیطی مجوزهای زیر را داراست:

•  رتبه 3 محیط زیست از معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری

•  پروانه فنی - مهندسی از اداره صنایع و معادن در زمینه آب - فاضلاب و فیلتراسیون

• عضو  پارک علم و فناوری در زمینه مطالعات زیست محیطی

•  دارای مجوز آموزش مدیریت سبز در استان خراسان رضوی  

123movies