متن

ارزيابي زيست محيطي سيمان فجر گناباد


زمان انجام طرح :1386

کارفرما :شرکت سرمایه گذاری فجر بهمن خراسان

محدوده مورد مطالعه : شهرستان گناباد 

   

نقشه محدوده مورد مطالعه در ارزیابی زیست محیطی سیمان گناباد


soap2day