استقرار الگو مدیریت مشارکتی و یکپارچه منابع و مصارف آب در دشت شیروان-فاروج

تاریخ :  1400-1397 (در دست انجام)

کارفرما : شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی 

محدوده طرح : خراسان شمالی ، دشت شیروان-فاروج

         

پراکندگی آبادی ها در محدوده مورد مطالعه - طرح مدیریت مشارکتی منابع و مصارف آب- دشت شیروان -فاروج

اهداف کلی طرح : 

  • 1- بهبود بیلان منابع آب زیرزمینی (سطح ایستابی) بهبود شرایط آب قابل برداشت در دشت شیروان – فاروج(ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب)
  • 2- کاهش تقاضا و مصرف آب زیرزمینی در دشت با توجه آب قابل برنامه ریزی ابلاغی از سوی وزارت نیرو
  • 3- افزایش بهره‌وري آب‌هاي زیرزمینی در دشت‌ شیروان - فاروج ارتقاي سطح حفاظت کمی و کیفی آب‌هاي زیرزمینی
  • 4- کاهش تصدی‌گری شرکت آب منطقه‌ای در حدی که بتوان مسایل غیرحاکمیتی مربوط به آب را در دشت مورد مطالعه به تشکل ها واگذار کرد
  • 5- توانمندسازی تشکل ها به لحاظ اداری و مدیریت منابع آب

 

اهداف اختصاصی طرح : 

1- تعیین و تدوین الگوهاي مناسب مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی

2- ساماندهی، استقرار و اجرائی کردن الگوي مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی در دشت شیروان - فاروج

3- افزایش مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع آب‌هاي زیرزمینی

4- ارتقا توانمندي و توسعه ظرفیت سازمانی و تشکل های کشاورزي و بهره برداران از  آب‌هاي زیرزمینی

5- اجرای مرحله به مرحله اعتماد سازی، انسجام بخشی و جلب مشارکت کشاورزان و بهره برداران با همکاری کارفرما


اهداف کمی طرح : 

1- استقرار الگوي مدیریت مشارکتی آب و نظام بهره‌برداري بهبودیافته در دشت براساس شاخص‌هاي اعلام شده با تشکیل شورای هماهنگی دشت شیروان – فاروج (حداقل به تعداد 12 جلسه)

2- بازسازی تشکل‌های موجود

3- ادغام تشکل‌های موجود

4- ایجاد تشکل‌های جدید

5- ایجاد اتحادیه تشکل‌ها

 

جهت اطلاع از اخبار مربوط به پیشرفت پروژه اینجا را کلیک کنید .

گزارش تصویری مراحل انجام پروژه 


الزامات قانونی و اسناد بالاسری حفاظت و مدیریت منابع آب:

سیاستهاي کلی نظام جمهوري اسلامی ایران

• سیاستهاي کلی برنامه چهارم ابلاغی مقام معظم رهبري (مواد 37،38 ،18 و 40)
• سیاستهاي کلی برنامه پنجم  - بند 26
• مواد 15 ،13 ،11 ،10 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزي

• ماده 26 قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی

مواد 21 ،4 ،3 و 45 قانون توزیع عادلانه آب

• موادبند (ب) 140 ،بند (الف) 141 ،بند( ب) 142 ،بند (ب) و(ه) 143 قانون برنامه پنجم توسعه

• آیین نامه اجرایی بهینه سازي مصرف آب کشاورزي

• طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی (تیر ماه 1394)

دستورالعمل اول:توسعه و پیاده سازي مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی

دستورالعمل دوم : اطلاع رسانی ،آموزش و فرهنگ سازی

دستورالعمل سوم :دستورالعمل اجراي توامان آئین نامه مصرف بهینه آب کشاورزي و قانون تعیین تکلیف چاههاي آب فاقد پروانه بهره برداري

دستورالعمل چهارم : تقویت و تشکیل گروه های گشت بازرسی بخش خصوصی

دستورالعمل پنجم:انسداد چاه هاي غير مجاز، جلوگيري از اضافه برداشت منابع آب

دستورالعمل ششم :دستورالعمل نصب و بهرهبرداري کنتورهاي هوشمند (حجمی و آب و برق)

دستورالعمل هفتم :نحوه خريد وانسداد چاه هاي كم بازده كشاورزي براي تعادل بخشي آبخوان

دستورالعمل هشتم :جايگزيني پساب با آب چاه هاي كشاورزي در دشت هاي ممنوعه

آئین نامه اجرایی بند« الف » ماده 17 قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ضوابط ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب (مصوب 85 هیئت وزیران)

• ضوابط قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری

      • مصوبات پانزدهمین جلسه شوراي عالی آب مورخ 25/6/93

 

soap2day