طرح مطالعات پایه و تفصیلی احداث پارک طبیعت پردیس مشهد


سال انجام طرح : 

کارفرما:

محدوده طرح:

 اهداف طرح :

• پژوهش و مطالعات زيست محيطي با نظارت سازمان محيط زيست

•حفظ كمربند سبز بر اساس ضوابط

• آموزش و ترویج مسايل زيست محيطي
•گردشگري علمي – فرهنگي با هدف افزایش آگاهی و سطح علمی بازدیدکنندگان
• ایجاد اشتغال ، جذب سرمایه گذاري بخش خصوصي  و درآمد زایی

نقشه جانمایی عملکردهای پیشنهادی پارک طبیعت پردیس 

 

soap2day