انجام پشتیبانی و کارآمدکردن تشکل های آب بران آبهای زیرزمینی دشت شیروان فاروج

تاریخ: 1385

کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

محدوده طرح: استان خراسان شمالی ،شهرستان های شیروان و فاروج ، دشت شیروان فاروج 
اهداف طرح: هدف اصلی طرح پشتیبانی و کارآمد کردن تشکل های آب بران آبهای زیرزمینی دشت شیروان – فاروج تعادل بخش دشت ها و آبهای زیرزمینی از طریق واگذاری وظایف به تشکلها و فعال نمودن آن ها می باشد. این هدف از طریق روش های کاهش تصدی گری دولت در ابعاد زیر امکان پذیر است:

1- حفاظت از منابع آب های زیرزمینی

2- نظارت بر بهره برداری آبهای زیرزمینی

3- بهره برداری بهینه آب های زیرزمینی

4- واگذاری وظایف تصدی گری به تشکل ها

دستاوردهای طرح:

- ایجاد و شناسایی بسترهای قانونی حمایت و پشتیبانی اولیه از تشکل ها

- شفاف تر شدن برنامه ها و تعیین وظایف زیرگروه های تشکل

- ایجاد یک ضمانت اجرایی پشتیبانی تشکل ها

- اصلاح ساختار تعاونی ها

- تصویب یک برنامه صحیح جهت توانمند سازی تشکلها

- ایجاد توازن در هزینه ها و درآمدها

- روشن تر شدن نحوه انتقال مسئولیت به تشکل ها و هزینه اجرای آن