پشتیبانی و کارآمدکردن تشکلهای آب بران سد دوستی( 3 سال )

تاریخ: 1386

کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

محدوه طرح: شمال شرق کشور، شهرستان سرخس، منطقه پایاب سد دوستی

هدف طرح:

پشتیبانی و کارآمدکردن و درآمدزا کردن تشکلهای ایجاد شده در پایاب سد دوستی

دستاوردها:

·پشتیبانی و کارآمدکردن تشکلهای آب بران سد دوستی

· لایروبی نهرها و کانالهای آب

· بتونی کردن نهرها و کانالهای انتقال آب

· آموزش هیئت مدیره و مدیران عامل تشکلهای آب بران

· آموزش و توجیه زیرگروه های تشکیل شده در هر تشکل آب بران

· تعیین وظایف و ارائه راهکارها جهت تحویل گیری مرحله به مرحله کار از کارفرما

· برقراری ارتباط قانونی و اداری تشکلهای آب بران با ادارات ذیربط