تدوین استراتژی مدیریت یکپارچه پسماند استان خراسان رضوی 

کارفرما : امور شهری استانداری خراسان رضوی
سال انجام طرح :91-1389

شرکت آمایش و توسعه شرق در کارگروه پسماند استان به عنوان مشاور مادر طرح های پسماند استان معرفی شده است 

مراحل چرخش کار در طرح تدوین مدیریت یکپارچه پسماند :

• پيشنهاد اجراي طرح مديريت يكپارچه پسماند استان خراسان رضوي از دفتر امور شهري استانداري تاريخ 15/10/89

• برگزاري 4 جلسه هماهنگي با حضور مدير كل و كارشناسان دفتر امور شهري استانداری خراسان رضوی

• تدوين پيش نويس اوليه طرح و ارسال به مدیر کل دفتر هماهنگی خدمات شهری ( آقای مهندس احمدی ) در وزارت كشور مورخ  11/11/89  جهت ارائه نظر

• برگزاري حداقل 3 جلسه با دفتر هماهنگی خدمات شهری  وزارت كشور ( آقای مهندس احمدی ، آقای دکتر محمود خانی و خانم مهندس ترحمی )

• اصلاح و اعمال نظرات وزارت كشور در خصوص طرح تدوین شده  توسط و ارسال مجدد به استانداري و وزارت كشور در 12/2/90

• موافقت دفتر هماهنگی خدمات شهری وزارت كشور در خصوص نحوه تدوين طرح مديريت يكپارچه پسماند استان خراسان رضوی مورخ 5/7/90

• ارجاع طرح به اداره كل محيط زيست خراسان رضوی جهت بررسي و ارائه آن در كارگروه پسماند  9/90

• تشكيل جلسه كارگروه پسماند مورخ  6/10/90 ، تصويب كليات طرح مدیریت استراتژیک پسماند استان ، انتخاب شرکت آمایش و توسعه شرق به عنوان مشاور مادر و پيشنهاد تهيه شرح خدمات كميته های 5 گانه پسماند توسط شرکت آمایش

• برگزاري جلسات متعدد (12 جلسه ) با كميته هاي پنج گانه پسماند جهت تهيه شرح خدمات

• ارسال نهایی شرح خدمات پسماندهای 5 گانه به کمیته های مربوطه و تایید نهایی کمیته ها

• ارسال ويرايش نهايي تدوين مديريت يكپارچه پسماند استان و شرح خدمات پسماندهای 5 گانه و ارسال به دفتر امور شهري و مپ در مورخ  19/1/91

•  بررسی طرح در پانزدهمین جلسه کمیته فنی پسماند عادی استان  با حضور مشاور مورخ 28/1/91 

 •  ارائه پیشنهادات در خصوص اصلاح گزارش و شرح خدمات پسماندهای 5 گانه توسط سازمان مدیریت پسماند طی چند مرحله و انجام اصلاحات توسط شرکت مشاور آمایش و توسعه شرق

 •   برگزاری 1جلسه فوق العاده با مدیر کل محترم امور شهری استانداری و کارشناسان مربوطه در خصوص طرح تدوین مدیریت استراتژیک استان  مورخ 1/4/91

 • برگزاری 1 جلسه  فوق العاده با آقایان مهندس آدینه و مهندس حسن زاده در سازمان مدیریت پسماند  و جمع بندی نهایی در خصوص طرح مذکور مورخ 13/4/91

 •  تایید نهایی طرح مدیریت استراتژی یکپارچه پسماند استان توسط سازمان مدیریت پسماند طی نامه شماره6739/91/66 مورخ  27/4/91 و ارسال آن به دفتر امور شهری استانداری

 • اعلام آمادگی مشاور به معاونت فنی استانداری ( آقای مهندس حسین پور ) مبنی بر آمادگی مشاور جهت ارائه طرح و نهایی شدن آن

 • در دستور کار قرار گرفتن طرح تدوین مدیریت استراتژیک پسماند  برای تصویب نهایی در کارگروه پسماند استان مورخ 4/91  - ( جلسه مذکور تشکیل نگردید )

 


 

soap2day