مطالعات مشارکت مالی بهره برداران در احداث شبکه های 1 و 2 سد شیرین دره

تاریخ :سال 1384

کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

محدوده مورد مطالعه: بجنورد ، پایاب سد شیرین دره ، 12 روستا و شهر پیش قلعه  

اهداف:

- مشارکت مردم در مراحل مختلف اجرای شبکه آبیاری پایاب سد شیرین دره بجنورد

این مشارکت شامل مراحل مختلف از طراحی شبکه تا مشارکت در ساخت و مدیریت شبکه در آینده خواهد بود.

دستاوردهای طرح:

مهم ترین اقدامات مشاور اجتماعی در منطقه:

1) جمع آوري مدارك مثبته كشاورزان و حقابه بران

2) تعيين زمين هاي مالكان بر روي نقشه ها

3) بهنگام سازي نقشه هاي كاداستر

چون نقشه هاي كاداستر در گذشته تهيه شده بود ميزان زمين حقابه بران و آب مازاد بران تغییراتی را در بر داشته است. این تغییرات عمدتا در زمینه مسایل زیر بوده است:

الف- تغییر مالکین زمینها بر اثر خریدو فروش، تقسیم ارث و ...

ب- کاهش مساحت برخی از قطعات زمینها بخصوص زمین های اطراف جوی ها و  رودخانه ها  بر اثر فرسایش.

4) هماهنگي هاي لازم در مورد اجراي طرح مشاركتهاي مالي بهره برداران سد شيرين دره – سال 1386 شامل : 

 52 جلسه توجیهی با تشکلهای تعاونی آب بران ، حقابه بران و اعضای شورای اسلامی، اعضای تعاونی های آب بران و تشکیل 12 جلسه هماهنگی با کارفرما و مشاور فنی

 

soap2day